ГлавнаяПолітологія (українська)Соціалістична ідеологія

Соціалістична ідеологія

Соціалізм(від латів. Socialis - суспільний) – вчення про перетворення суспільства, що базується на приватній власності і експлуатації, в суспільство в якому панує соціальна рівність і справедливість, шляхом ліквідації приватної власності (як основи експлуатації і соціальної нерівності) і встановлення колективної (суспільною) – соціалістичної власності.

Перші спроби ідеологічно обгрунтувати перетворення суспільства на початках колективізму відносяться до епохи Відродження і пов'язані з іменами великих гуманістів XVІ ст – англійського державного діяча і мислителя Т. Мора (робота "Утопія") і італійського поета, філософа і політичного діячаТ. Кампанелли (робота "Місто сонця"). У їх творах, написаних в період кризи феодалізму, були висловлені ідеї, направлені на перетворення пануючого суспільного пристрою на колективних початках, виражені в утопічно-літературній формі. Лише у першій половині XIX ст з'явилися мислителі, які в своїх творах різко критикували капіталізм, захищали інтереси найманих робітників і запропонували концепцію перевлаштування суспільства на основі суспільної власності і соціальної рівності(французиА. Сен-Симон(1760-1825) і Ш. Фурье (1772-1837) і англієць Р. Оуен (1771-1851)). Це напрям в історії розвитку соціалістичної думки отримав назву раннього або утопічного (у марксистському визначенні), оскільки основними методами втілення своїх ідей в реальне життя вони рахували освіту, виховання, переконання, освіту і ін. мирні дороги суспільного перетворення. (У літературі цей напрям отримав ще назву "просвітницького" соціалізму). Подальше оформлення соціалістичної ідеології сталося в другій половиніXIX ст і пов'язано з іменами німецьких філософів і суспільно-політичних діячів К. Маркса (1818-1883) іФ.Енгельса (1820 - 1895). Вироблене ними учення отримало назву "марксизм" який був проголошений ідеологією пролетаріату. У поширенні і розвитку соціалістичних ідей в Росії велику роль зіграли Г. В. Плеханов іВ.І.Ленін, в Україні – М. Драгоманів, І. Франко, С. Петлюра, В. Вінніченко і др.)*

В ході історичного розвитку в соціалізмі з'являються різні напрями: ранній (просвітницький), марксизм, реформізм, демократичний соціалізм (соціал-демократія), радянська і китайські моделі і інші різновиди соціалізму. Але в основі кожного з цих напрямів лежить або марксистська, або соціал-демократична ідеологія, тому детальніше зупинимося на цих два.

Марксизм як політичне учення оформився у в.п. XIX ст його основні риси марксистської ідеології:

- соціалізм як перша, нижча фаза комунізму, яка приходить на зміну капіталізму в результаті класової боротьби пролетаріату в її вищій формі – революції. (Вчення про класову боротьбу і революцію – засадниче ядров марксизмі);

- ліквідація приватної власності і експлуататорських класів (шляхом експропріації експропріаторів);

- затвердження суспільної власності на знаряддя і засоби виробництва (на першій фазі – в двох формах: державною і кооперативно-колгоспною);

- встановлення диктатури пролетаріату як знаряддя перетворення в суспільстві;

- керівна роль робочого класу і його партії;

- відсутність плюралізму в політичному житті, оскільки вважається що інтереси робочого класу відображають інтереси всіх інших класів і соціальних груп;

- здійснення у сфері розподілу принципу: "від кожного – по здатності, кожному – по праці";

- забезпечення на цій основі соціальної рівності, соціальної справедливості – умов для всестороннього розвитку особи.

Як видимий, що визначає принцип цієї ідеології, що є фундаментом для реалізації ідеалу суспільного пристрою, – відношення до приватної власності. Якщо лібералізм розглядає приватну власність як головний двигун конкуренції і забезпечення добробуту, марксизм розглядає її як головне джерело експлуатації і соціальної дискримінації найманої праці, що і визначає вимогу її повної ліквідації. Для реалізації такого суспільного ідеалу, де пануватиме суспільна власність, необхідне посилення ролі держави, яка виступає як найважливіший елемент необхідних економічних перетворень і встановлення соціальної рівності і соціальної справедливості. Але, на відміну від лібералізму, який обмежується рівністю всіх перед законом, марксизм висуває своє розуміння рівності – на основі розподілу суспільних благ по праціі створення приблизно однакових можливостей в області освіти, охорони здоров'я і ін.

У поширенні марксистських ідей і підготовці передумов для створення масових соціалістичних робочих партій важливу роль зіграли І Інтернаціонал - (Міжнародне товариство робітників (1864-1876)), заснований і керований К. Марксом і Ф. Енгельсом і ІІ Інтернаціонал (Міжнародне об'єднання соціалістичних паріїв (1889-1914)) – заснований Ф. Енгельсом.

На початку ХХ ст в марксизмі стався розпад на дві протилежні гілки – ленінізм і соціал-демократизм 1). Возглавляємая В.І. Леніном фракція РСДРП, що отримала назву "більшовиків", оголосила себе дійсною спадкоємицею марксизму, узявши в свій арсенал засадничі його догмати: вчення про революційний перехід від капіталізму до соціалізму, про необхідність зламу старої (буржуазією) державної машини і встановлення диктатури пролетаріату і керівної ролі у всіх преобразовательных процесах партії робочого класу. Творчий розвиток марксизму В. Леніним виразився у відмові від одного із засадничих його принципів – від одночасному переході до соціалізму найбільш розвинених країн і розробки вчення про можливість перемоги соціалістичної революції в одній окремо взятій країні в епоху імперіалізму, висунувши ідею про "слабку ланку" в ланцюзі капіталістичних держав. Ленінізм став ідеологічною основою Жовтневої революції 1917 р. в Росії і побудови соціалізму в СРСР і інших країнах. РозпадСРСР, крах соціалізму в Східній і Центральній Європі в кінці 80-х – початку 90-х років був результатом неефективності системи, заснованої на насильницьких тоталітарних принципах у всіх сферах, – економічною, політичною, ідеологічною, культурною і ін.

Соціал-демократія, як один з напрямів соціалістичній ідеології, виникла в кінці XIХ ст в надрах марксизму і в своєму розвитку прошла три етапи. На першому етапі (80-і – 90-і рокиXIХ ст) велика частина соціал-демократичних партій були об'єднані в ІІ Інтернаціоналі, створеному Ф. Енгельсом в 1889 р. і розділяла основні марксистські принципи відносно революційної дороги переходу до соціалізму, насильницьких форм перетворення суспільних стосунків і ролі диктатури пролетаріату в цих процесах. Але вже в кінціXIХ – початку ХХ в.в. починається критичне переосмислення марксистської теорії, пов'язане з іменами відомих діячів німецького робочого руху Ф. Лассаля (1825-1864), Е. Бернштейна (1850-1932) і К. Каутського (1854-1938), - саме вони і вважаються родоначальниками соціал-демократії. Ф. Лассаль висунув положення про можливість мирного переходу до соціалізму на основі загального вибіркового права (що перечило марксистському положенню про роль революції), а також розглядав державу як інститут, що стоїть над класами (що йшло врозріз з марксистським положенням про державу як апарат насильства одного класу над іншим). Е. Бернштейн и К. Каунтський стали агітувати проти таких марксистських положень, як класова боротьба, соціальна революція і диктатура пролетаріату (у газетах "Соціал-демократові", що видавалися ними, і "Нойецайт").

Другий етап в розвитку соціал-демократичної думки (перша третина ХХ ст) – дуже складний. На початку ХХ ст відбувається розкол соціал-демократії на три течії: праве (опортуністичне - "погоджувальне"), ліве (революційне) і центристське (що вагалося між "правими" і "лівими"). Цей розкол був вираженийі організаційно: у 1919 р. "ліві", очолювані Леніном, створили Комуністичний Інтернаціонал (1919-1943) – його інколи називають ІІІ Інтернаціоналом; "праві" в 1920 р. проголосили про відродження ІІ Інтернаціоналу (що практично припинив свою діяльність в роки І світової війни). У 1923 р. була зроблена спроба об'єднання "правих" і "центристів" створенням Робочого Соціалістичного Інтернаціоналу (РСИ). Проте діяльність соціал-демократичних партій в складних соціально-політичних умовах в період між двома світовими війнами не була розгорнута, а в 1940 р. РСИ припинив своє існування (після окупації фашистами Брюсселю, де розташовувалася штаб-квартира РСИ).

Третій етап відноситься до післявоєнного часу. На цьому етапі завершується формування соціал-демократичної доктрини, що значною мірою пов'язане з діяльністю Социнтерна, відновленого в 1951 р. на міжнародному конгресі, що відбувся у Франкфурті-на-Майне. У прийнятій на цьому конгресі Франкфуртськійдекларації Социнтерна відкрито заявлено про відмову від марксизму, як ідейно-теоретичної основи робочого руху і переході до реформізму.

Якнайповніша сучасна інтерпретація соціал-демократичної ідеології міститься у висунутій Социнтерном концепції "демократичного соціалізму" (термін ввів До. Каутський), яка, як декларувалося в прийнятій першій програмі, повинна стати основою для перетворення капіталістичного суспільства в соціалістичне. У 1989г. у Стокгольмі, прийнятий новий програмний документ - "Декларація принципів", в якому міститься спроба розкрити сенс концепції демократичного соціалізму.

Характерні риси соціал-демократичної доктрини, яка втілена в концепції демократичного соціалізму:

- соціалізм – суспільною буд, які досягаються нев результаті класової боротьби і революційної ліквідації капіталізму, а шляхом реформ;

- у економічній сфері – збереження приватної власності і функціонування інших форм власності, тобто підтримка ідеї змішаної економіки;

- державне регулювання економікою;

- націоналізація найбільших компаній;

- самоврядність робочих колективів і фермерів;

- участь профспілок в розробці національної економічної політики;

- участь в прийнятті рішень трудящих на рівні компаній і підприємств;

- розробка і підтримка соціальних програм, направлених на забезпечення зростання середнього класу, досягнення вищого рівня політичної, соціальної, економічної свободи, соціальної рівності і справедливості, особливо у сфері освіти, охорони здоров'я, культури і інформації;

- у міжнародному плані – розробка і підтримка програм, що забезпечують стабільність в світі.

Як випливає із засадничих документів Социнтерна, демократичний соціалізму, – це "суспільна модель, яка на базі парламентської демократії і правової державипоступово крок за кроком усуває недоліки і класову роз'єднаність, здійснює демократію в державі, економіці і суспільстві ... так само як і особисту і духовну свободу і тим самим завойовує і охороняє свої цінності: свободу, справедливість і солідарність."

На сучасному етапі соціал-демократична ідеологія - одна з трьох найбільш впливових: вона об'єднує партії цієї спрямованості в більш, ніж ста державах світу. Найбільший успіх соціал-демократія досягла в країнах Західної і Північної Європи, всьому світу відомі імена Віллі Брандта (голова Социнтерна, федеральний канцлер ФРН в 1969-1974 г.г.), Улофа Пальмі (прем'єр-міністр Швеції в 1969-1976 г.г. і 1982-1986 г.г.), Франсуа Міттерана (президента Франції в 1981-1995 г.г.), Феліпе Гонсалеса (перший секретар Іспанської соціалістичної робочої партії, що очолив іспанський уряд в 1982 - 1996 г.г. ) і др.Соціал-демократи створили свою організаційну структуру в Європарламенті – Соціалістична група європейського парламенту (СГЕП). За результатами виборів в цей орган країн Євросоюзу з кінця 79-х років СГЕП є найчисленнішою. Виробивши загальну позицію по багатьом політичним і економічним питанням, вони реально впливають на розвиток Європи і світу.

Соціалістичні ідеї розділяють і партії інших напрямів: "зелені" (ФРН, що входили в коаліційний уряд, до 2006г., очолюване соціал-демократом Р. Шредером); християнські партії, що проповідують ідею позбавлення трудящих від експлуатації і бідності шляхом морально-релігійного самовдосконалення, збереження приватної власності і засудження класової боротьби і соціальних революцій