ГлавнаяПолітологія (українська)Політічне лідерство: сутність, типологія, функції

Політічне лідерство: сутність, типологія, функції

У перекладі з англійської «лідер»-leeder-ведучий провідний. Вівчання проблеми лідерства має прагматичну спрямованість. У деру чергу воно сприяє розробці методів ефективного керівництва.У західних країнах створенірізні психометричні та соціометричнітесті та методики, які успішно використовуються на практиці. У сучасному суспільствознавствііснують декілька підходівдо трактування політичного лідерства:

1.Лідерство - цевплив, авторитет, влада, контроль над іншими.

2. Лідерство-цеуправлінський статус,соціальна позиція, пов’язана з прийняттям владних рішень, це керівнапосаду.

3.Лідерство-цевигляд підприємництва, яку відбувається на політичномуринку. Специфіка такоголідерствав персоніфікації політичноготовару,його ототодження з особистістю конкретного лідера.

4.Політічній лідер – це символ спільноти і взірець поведінки групи,здатний реалізувати її інтереси за допомогою влади.

Таким чином-лідер – це авторитетний член політичної,суспільної організації, або групи, здатний об’єднати й керувати організацією, партією,країною,якіпідтримуютьйого, а власний авторитетйвміннядозволяютьйомугратиістотну роль в соціально-політичних процесах. З цьогоможназробитивисновок,щолідерство грунтується насоціально-історичній потребі людей в організації та керованості певних елементів соціальної системидля забезпечення нормального функціонування та розвитку.

Багатство поняття лідерства відображає в його типології.Існуютьрізнікласифікації лідерства.У залежностівідвідносинкерівникадопідлеглихвоноподіляється на авторитарне та демократичне.Авторітарнелідерство передбачаєодноосібний вплив, підстав на загрозі, застосуванні санкцій та сили. Демократічнелідерствовиявляєтьсяу врахуванні керівництвом інтересів та погляду всіх членів групи або організаціїїхдоля в управлінні.

Одназ найбільш поширенихтипологійбересвоївитокизтеоріїМ.Вебера про типи легітимації влади,згідно з якоголідерів підрозділяютьна:

- традиційних (вожді племен,монархи)-їх авторитетбудується на звичаях, традиціях;

- раціонально-легальних – це лідери, вибрані демократичним шляхом;

- харизматичних-наділених,надумання мас,особливою благодаттю,видатними якостями, здібними до керівництва(В.Ленін І.Сталін, Ф.Кастро, М.Ганді, Д.Кеннедіта ін.)

Усучасній політології використовуються чотири узагальнюючих образи лідерів (згідно типології М.Херманна):

- лідер-прапороносець,який маєвласний погляд на позиції,«мрію»,здатнуоволодіти масами (В.Ленін, М.Л.Кінг);

- лідер-служительзавждивиступаєв ролівиразникаінтересівсвоїхприхильників,діє,якправило,відїхімені(Ф.Міттеран,Дж.Буш, Н.Назарбаєв, О.Мороз);

- лідер-торговець - завждиздатний привабливо податісвої ідеї,умовити,як продавець,виборців в їх перевагах;

- лідер-пожарнийорієнтується на актуальні суспільні проблеми, діє рішуче.

Функціїлідерапрямо залежать відконкретної ситуації. Сморід виникають на базіпевнихпотреб та очікувань суспільства, соціальних груп та організацій. Усвідомлення цих потреб виявляється у формі завдань. У цьомуаспектіфункції лідеразвичайновиявляютьсяв своєчасномувиявленнюпевнихпотреб, чіткої формуліровкицілей, взяття на собі відповідальності за їх реалізацію. Середрізноманіттяфункцій в конкретних складних ситуаціях особливе значення набувають такі:

- аналітична-глибокий і всебічний аналіз ситуації, що склалася;

- розробка програмидій;

- мобілізаційна (організаторська)-лідер покликанийдосягтипідтримкисуспільства чи групизапропонованого плану дій;

- новаторська – політичний лідерсвідомовноситиновіконструктивніідеї соціального розвитку суспільства;

- інструменталістська-лідер не тільки пропонує програму,айрозробляємеханізмидляїївтілення.

Для нашої країни в минулому булі характерні два типи лідерства-традиційний та харизматичний. У умовах трансформації українського суспільства після 1991 долі почався і процес формування нового типові лідерства - раціонально - легального. На політичному подіумі «засвітились» нові «старі» політики,колишні господарники стали політиками, з*явилася нова генерація діячів, рекрутованих з бізнесового світу. Але процес становлення нового типові лідерства знаходиться ще в стадії формування.Маємо впевненість, що в найближчий годину в «Веліку політику» прийде молоде покоління діячів,які почнуть швидкій рішучі реформи.