Глобалізація

Середрізноманіття процесівсучасногосвіту з серединиХХ ст вся більша увага залучає глобалізація,визнанаголовноютенденцією світовогополітичного розвитку. Слідуєпочеркнуть,щовнауціпоки що не виробленоєдиного визначення цьогопоняття (від французькогоglobal-загальний,латинськогоglobus-куля). Політологічний словник даєдужеузагальненевизначення глобалізації:«загальноцивілізаційний процес,якийробить величезний вплив на політичну і інші сфери людського буття.»Глобалізація виявляєтьсявнайрізноманітнішихформахіохоплюєвиробництво, торгівлю, політичні інститути,культуру, соціальнусферу,ідеологію, этнополитику і багато що інше.Так,діяльність транснаціональнихкорпорацій - характерний проявглобалізаціїу сферіринку, технологій, комунікацій і ін.Проявглобалізаціївгуманітарнійсфері-процесвсезростаючійцілісностілюдства,йоговзаємозалежності і взаємозв'язку.Глобалізаціяв соціокультурному розумінні означає «втягування» народів і культурв усесвітній планетарнийкомунікаційний простір. Дослідники, що вивчають феномен глобалізації,підкреслюють, що вона маєсуперечливіпрояви і можемати непередбачувані,а інколипротилежні результати. Так,поширенняанглійської мови в глобальному масштабі – один з проявів глобалізації у сферікультури; з іншого боку, сьогоднів світі існують цілі «сім'ї»англійської мови, носії якоїне розуміють один одного. Таким чином,можна зробитививід,щов результатіглобализационных процесів на планетіЗемлявідбуваєтьсятрансформація макросоціуму.Цейпроцесє природним, важко контрольованим і його неможливовизначити однозначно. Безумовно, це, як підкреслює дослідникЛ.М.Герасина, євикликом сучасності, на який повинно дати відповідь світова наукова спільнота.